Zadaj pytanie

Regulamin

REGULAMIN SERWISU
www.ZapytajTrenera.pl
§ 1. [Postanowienia ogólne]
1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.ZapytajTrenera.pl jest TREC NUTRITION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (adres: ul. Inżyniera Jana Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000315748, nr NIP 9581602454, REGON 220696468, kapitał zakładowy spółki: 50.000 zł, zwana dalej "Administratorem".
2. Serwis służy wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy osobami będącymi entuzjastami sportu.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz zasady nabywania nagród za aktywność w Serwisie oraz inne prawa i obowiązki osób korzystających z Serwisu.
4. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
§ 2. [Definicje]
W rozumieniu niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:
a) serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.zapytajtrenera.pl lub ZapytajTrenera.pl,
b) użytkownik – osoba fizyczna, która zarejestrowała się w Serwisie i posiada w nim konto, korzystająca z usług oferowanych przez Serwis,
c) usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników, do której znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), która jest dostępna w Serwisie, a w szczególności:
i. usługa utrzymywania w Serwisie zarejestrowanego konta Użytkownika,
ii. usługa polegająca na umożliwieniu wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy Użytkownikami Serwisu,
iii. usługa polegająca na korzystaniu z informacji umieszczonych w Serwisie przez Administratora lub osoby działające na jego zlecenie,
iv. inna usługa polegająca na przekazywaniu Użytkownikom informacji handlowych,
d) informacja handlowa – oznacza każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,
e) suplementy diety – produkty marki Trec Nutrition, które są wytwarzane lub sprzedawane przez Administratora,
f) nagroda - świadczenie w naturze lub inne nieodpłatne świadczenie, które Administrator świadczy na rzecz Użytkownika na zasadach przewidzianych w niniejszym,
g) hangout - spotkanie/rozmowa głosowa i/lub wideo prowadzona z trenerem w serwisie, za pośrednictwem łącza internetowego.
§ 3. [Rodzaje i zakres usługi świadczonych przez Serwis]
1. Administrator umieszcza i udostępnia w Serwisie artykuły własne oraz inne informacje, w tym także informacje i wypowiedzi Użytkowników Serwisu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
2. Administrator umożliwia Użytkownikom wymianę informacji i doświadczeń poprzez zadawanie w Serwisie pytań lub udzielanie na nie odpowiedzi zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Na dodatkowe pytania Użytkowników będą odpowiadać trenerzy działający w ramach Serwisu. Wypowiedzi trenerów stanowią przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity ustawy – Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) oraz przedmiot innych praw własności intelektualnej, które przysługują autorom tych wypowiedzi i innym uprawnionym podmiotom. Wypowiedzi te nie mogą być utrwalane, zwielokrotniane, przetwarzane, ani rozpowszechniane poza Serwisem bez zgody tych osób.
3. Administrator zobowiązuje się do przekazywania Użytkownikom Serwisu nagród w postaci suplementów diety marki Trec Nutrition na zasadach opisanych w § 9. niniejszego Regulaminu.
4. Administrator jest uprawniony do świadczenia w Serwisie usług reklamowych prezentowanych Użytkownikom.
5. Administrator zobowiązany jest do świadczenia w Serwisie usług, o których mowa powyżej, z należytą starannością. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
§ 4. [Wymagania techniczne Serwisu]
Dla prawidłowego korzystania z serwisu niezbędne są:
 Przeglądarka (firefox, chrome, opera, safari, ie 7+) z włączoną obsługą Java script.
 Na potrzeby uczestnictwa w hangoutach trzeba mieć zainstalowaną wtyczkę flash i łącze download 5Mbps / upload 1Mbps. Kamera nie jest wymagana, wystarczy mieć mikrofon.
 Do normalnego przeglądania strony wystarczy jedynie podłączenie do sieci internetowej
§ 5. [Treści o charakterze bezprawnym]
1. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa obwiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
2. Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie wypowiedzi i materiałów o charakterze wulgarnym, obraźliwym, pornograficznym lub szydzącym z jakiegokolwiek sportu, systemu albo sztuki walki lub jakiejkolwiek osoby publicznej lub prywatnej, jednostki organizacyjnej, stowarzyszenia, zrzeszenia lub innej organizacji.
3. Użytkownik korzystając z Serwisu nie może w szczególności:
a) zachęcać innych Użytkowników do stosowania substancji, przedmiotów lub praktyk szkodliwych dla zdrowia lub będących niezgodnymi z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej,
b) zamieszczać w Serwisie informacji handlowej, a w szczególności ofert sprzedaży, bądź wskazywania lokalizacji umożliwiającej nabycie środków lub przedmiotów, których handel lub posiadanie jest zakazane na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,
c) zamieszczać w Serwisie adresów stron internetowych i adresów e-mail oraz informacji niezwiązanych z tematyką poszczególnych działów Serwisu,
d) zamieszczać w Serwisie reklam w jakiejkolwiek bezpośredniej lub pośredniej postaci, w tym tzw. „reklamy ślepej”,
e) świadomie rozpowszechniać w Serwisie informacji nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd,
f) świadomie wywoływać obraźliwych dyskusji dotyczących bezpośrednio lub pośrednio jakiejkolwiek osoby publicznej lub prywatnej, jednostki organizacyjnej, stowarzyszenia, zrzeszenia lub innej organizacji,
g) naruszać w jakikolwiek sposób bezpośrednio lub pośrednio uczuć religijnych bądź etycznych Użytkowników Serwisu,
h) stosować wobec Użytkowników Serwisu, jak i jakichkolwiek innych osób lub jednostek organizacyjnych, gróźb, szantażu lub pomówień o postępowanie lub właściwości mogących poniżyć je w opinii publicznej czy też narazić je na utratę zaufania,
i) zamieszczać treści chronionych przepisami prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity ustawy – Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) oraz przepisami regulującymi inne prawa własności intelektualnej,
4. Zakazane jest przesyłanie przez Użytkowników za pomocą Serwisu niezamówionej informacji handlowej skierowanej do innych Użytkowników lub osób trzecich.
5. Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu przez Użytkownika stanowi podstawę do zablokowania przez Administratora dostępu do Serwisu.
§ 6. [Wyłączenie odpowiedzialności Administratora Serwisu]
1. Wszystkie usługi oferowane przez Administratora powinny być wykorzystywane do celów zgodnych z prawem. Za treści przekazywane przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik Serwisu. W tym zakresie Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w Serwisie.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika oraz osób trzecich za szkody powstałe u Użytkownika lub osób trzecich, a powstałe w wyniku świadczenia przez niego usługi w ramach Serwisu w przypadku, gdy szkoda ta wynikła z nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemu.
4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za nazwy, pseudonimy lub znaki graficzne jakimi posługuje się w Serwisie.
§ 7. [Inne zasady korzystania z Serwisu]
1. Przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, który jest umieszczony na stronach Serwisu.
2. Użytkownik dokonuje rejestracji konta w Serwisie w oparciu o umieszczony na stronach Serwisu formularz lub za pomocą usługi Facebook Connect, określając dostęp do tego konta za pomocą loginu (imię i nazwisko) oraz hasła, składając jednocześnie oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu, jego akceptacji w całości i zobowiązując się przy tym do jego przestrzegania w trakcie korzystania z Serwisu.
3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z hasła dostępu do konta Serwisu w sposób ograniczający dostęp osób nieuprawnionych do tego hasła. Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać tego hasła osobom trzecim. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie na skutek wykorzystania w sposób nieuprawniony hasła do konta w Serwisie należącego do Użytkownika.
4. Administrator informuje, że w Serwisie używa plików tzw. „cookies”, które są zapisywane i przechowywanie na nośnikach informacji w urządzeniach końcowych Użytkownika. Korzystanie z Serwisu uzależnione jest zatem od wyrażenia przez Użytkownika zgody na używanie plików „cookies”, zgodnie z aktualnymi ustawienia przeglądarki. Dane zbierane są w celach statystycznych.
5. Zawarcie umowy o świadczenie usługi pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem dochodzi w momencie zarejestrowania konta w Serwisie lub zalogowania się w nim za pomocą usługi Facebook Connect i złożeniu oświadczeń, o których mowa w niniejszym Regulaminie, oraz każdorazowo po zalogowaniu się Użytkownika w Serwisie, natomiast rozwiązanie takiej umowy następuje w chwili wyrejestrowania przez Użytkownika konta w Serwisie lub też z chwilą wylogowania się Użytkownika z Serwisu.
6. Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć swoje konto w Serwisie, jednakże informacje umieszczone przez niego w Serwisie w trakcie korzystania z tego Serwisu, są dostępne dla pozostałych Użytkowników, chyba że ich pozostawanie w Serwisie narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub gdy Użytkownik zwróci się na piśmie do Administratora o ich usunięcie i uzasadni potrzebę usunięcia tych treści.
7. Jeśli wypowiedzi użytkowników łamią prawo, dobry obyczaj lub regulamin forum, prosimy o zgłaszanie tego faktu np. poprzez przycisk "zgłoś do moderacji”. Moderacja zajmuje się takimi incydentami tylko po uprzednim zgłoszeniu.
§ 8. [Postępowanie reklamacyjne]
1. Reklamacja Użytkownika w sprawach dotyczących usługi świadczonej w ramach Serwisu powinna zostać przesłana w formie pisemnej na adres: TREC NUTRITION Sp. z o.o., ul. Inżyniera Jana Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia.
2. Reklamacja powinna zawierać:
a. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jego jako Użytkownika Serwisu wg loginu,
b. rodzaj usługi Serwisu, której dotyczy reklamacja,
c. okoliczności uzasadniające reklamację,
d. ewentualny żądany sposób usunięcia problemu.
3. Administrator zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza rozwiązać problem lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych ze świadczonymi usługami, Administrator przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.
§ 9. [Nagrody za aktywność Użytkowników w Serwisie]
1. Dla Użytkowników najaktywniejszych w Serwisie przewidziane są nagrody w postaci suplementów diety marki Trec Nutrition.
2. Otrzymywanie nagród w Serwisie jest dobrowolne i nieodpłatne.
3. Nagrody mogą otrzymywać jedynie osoby dorosłe oraz dzieci za zgodą rodziców, spełniające warunki określone w niniejszym Regulaminie.
4. Z uczestnictwa w systemie nagród za aktywność w Serwisie wyłączeni są pracownicy Administratora lub osoby współpracujące z Administratorem na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
5. Występują następujące nagrody za aktywność w Serwisie:
a. Nagroda miesiąca (złoto, srebro, brąz)
b. Nagroda roczna (złoto, srebro, brąz)
6. Aktywność jest łączną suma liczby zadanych pytań, liczby odpowiedzi oraz liczby komentarzy w stosunku (3:2:1)
7. Rodzaje nagród:
a. Nagroda miesiąca:
i. Złoto – odzywki o wartości do 200 zł,
ii. Srebro – odżywki o wartości do 150 zł,
iii. Brąz - odżywki o wartości do 100 zł.
b. Nagroda roczna:
i. Złoto – odzywki o wartości do 300 zł,
ii. Srebro – odżywki o wartości do 200 zł,
iii. Brąz - odżywki o wartości do 150 zł.
8. Po zakończeniu bieżącego miesiąca, najaktywniejsi w Serwisie Użytkownicy podlegają weryfikacji.
9. Okres weryfikacji trwa 2 dni robocze.
10. Laureaci zostaną powiadomieni mailowo o uzyskanej nagrodzie.
11. Nagrody będą dostarczane Użytkownikom przesyłką pocztową lub pocztą kurierską w terminie 14 dni od dnia weryfikacji na wskazany przez Użytkownika adres.
12. Użytkownik uprawniony do otrzymania nagrody nie ma prawa żądania wypłaty równowartości ceny detalicznej przyznanych suplementów diety w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
13. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany z tytułu nagrody podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości nagrody, chyba że ze względu na wartość rynkową nagrody jest ona zwolniona z podatku. Płatnikiem podatku jest Administrator.
§ 10. [Polityka prywatności]
1. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych, które niezbędne są do korzystania z Serwisu oraz zawiązania, rozwiązania, zmiany umowy o świadczenie usługi oraz uczestniczenia w systemie przyznawania nagród. Dane będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity ustawy – Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami). Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy jest Administrator.
2. Użytkownik oświadcza, że został poinformowany, iż posiada prawo do wglądu i modyfikacji jego danych osobowych. Dane osobowe Użytkownika nie będą odsprzedawane innym przedsiębiorcom, ani osobom prywatnym przez Administratora.
3. Pełna informacja na temat ochrony danych osobowych: obowiązku ich podawania, zasad przetwarzania oraz udostępniania znajduje się w dziale polityka prywatności na stronach Serwisu.
4. W przypadku uzyskania przez Administratora informacji o korzystaniu przez użytkownika z usługi Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
5. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawidłowych, zgodnych z prawdą danych osobowych. Podanie nieprawdziwych, niepełnych danych skutkuje zablokowaniem przez Administratora dostępu do Serwisu.
§ 11. [Postanowienia końcowe]
1. Do niniejszego Regulaminu oraz umowy o świadczenie usługi zawartej pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
2. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie www.ZapytajTrenera.pl. Ponadto każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez Administratora drogą elektroniczną o zaistniałych zmianach. W sytuacji, gdy Użytkownik nie zgadza się z treścią zmienionego Regulaminu, może on w dowolnej chwili usunąć swoje konto w Serwisie i zaprzestać korzystania z usług Serwisu.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 24 września 2013 roku.

Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Zamknij

Formularz kontaktowy

catpcha odśwież obrazek

Komunikat

Zaloguj się

lub

Zarejestruj się w serwisie

Załóż konto

Zasubskrybuj newsletter

odśwież obrazek

Odzyskaj hasło

Zarejestruj się w serwisie

lub

Zarejestruj się przez Facebooka

Rekomendujemy rejestrację w serwisie Zapytaj Trenera za pomocą usługi Facebook Connect zamiast tworzenia nowego konta. Jest to przede wszystkim szybsze rozwiązaniepozwala, ale pozwala również na korzystanie z wielu funkcji i udogodnień, które oferuje Facebook.

kliknij mnie