Zadaj pytanie

Regulamin

REGULAMIN SERWISU
www.ZapytajTrenera.pl
§ 1. [Postanowienia ogólne]
1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.ZapytajTrenera.pl jest TREC NUTRITION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (adres: ul. Inżyniera Jana Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000315748, nr NIP 9581602454, REGON 220696468, kapitał zakładowy spółki: 50.000 zł, zwana dalej "Administratorem".
2. Serwis służy wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy osobami będącymi entuzjastami sportu.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz zasady nabywania nagród za aktywność w Serwisie oraz inne prawa i obowiązki osób korzystających z Serwisu.
4. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
§ 2. [Definicje]
W rozumieniu niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:
a) serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.zapytajtrenera.pl lub ZapytajTrenera.pl,
b) użytkownik – osoba fizyczna, która zarejestrowała się w Serwisie i posiada w nim konto, korzystająca z usług oferowanych przez Serwis,
c) usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników, do której znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), która jest dostępna w Serwisie, a w szczególności:
i. usługa utrzymywania w Serwisie zarejestrowanego konta Użytkownika,
ii. usługa polegająca na umożliwieniu wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy Użytkownikami Serwisu,
iii. usługa polegająca na korzystaniu z informacji umieszczonych w Serwisie przez Administratora lub osoby działające na jego zlecenie,
iv. inna usługa polegająca na przekazywaniu Użytkownikom informacji handlowych,
d) informacja handlowa – oznacza każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,
e) suplementy diety – produkty marki Trec Nutrition, które są wytwarzane lub sprzedawane przez Administratora,
f) nagroda - świadczenie w naturze lub inne nieodpłatne świadczenie, które Administrator świadczy na rzecz Użytkownika na zasadach przewidzianych w niniejszym,
g) hangout - spotkanie/rozmowa głosowa i/lub wideo prowadzona z trenerem w serwisie, za pośrednictwem łącza internetowego.
§ 3. [Rodzaje i zakres usługi świadczonych przez Serwis]
1. Administrator umieszcza i udostępnia w Serwisie artykuły własne oraz inne informacje, w tym także informacje i wypowiedzi Użytkowników Serwisu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
2. Administrator umożliwia Użytkownikom wymianę informacji i doświadczeń poprzez zadawanie w Serwisie pytań lub udzielanie na nie odpowiedzi zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Na dodatkowe pytania Użytkowników będą odpowiadać trenerzy działający w ramach Serwisu. Wypowiedzi trenerów stanowią przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity ustawy – Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) oraz przedmiot innych praw własności intelektualnej, które przysługują autorom tych wypowiedzi i innym uprawnionym podmiotom. Wypowiedzi te nie mogą być utrwalane, zwielokrotniane, przetwarzane, ani rozpowszechniane poza Serwisem bez zgody tych osób.
3. Administrator zobowiązuje się do przekazywania Użytkownikom Serwisu nagród w postaci suplementów diety marki Trec Nutrition na zasadach opisanych w § 9. niniejszego Regulaminu.
4. Administrator jest uprawniony do świadczenia w Serwisie usług reklamowych prezentowanych Użytkownikom.
5. Administrator zobowiązany jest do świadczenia w Serwisie usług, o których mowa powyżej, z należytą starannością. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
§ 4. [Wymagania techniczne Serwisu]
Dla prawidłowego korzystania z serwisu niezbędne są:
 Przeglądarka (firefox, chrome, opera, safari, ie 7+) z włączoną obsługą Java script.
 Na potrzeby uczestnictwa w hangoutach trzeba mieć zainstalowaną wtyczkę flash i łącze download 5Mbps / upload 1Mbps. Kamera nie jest wymagana, wystarczy mieć mikrofon.
 Do normalnego przeglądania strony wystarczy jedynie podłączenie do sieci internetowej
§ 5. [Treści o charakterze bezprawnym]
1. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa obwiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
2. Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie wypowiedzi i materiałów o charakterze wulgarnym, obraźliwym, pornograficznym lub szydzącym z jakiegokolwiek sportu, systemu albo sztuki walki lub jakiejkolwiek osoby publicznej lub prywatnej, jednostki organizacyjnej, stowarzyszenia, zrzeszenia lub innej organizacji.
3. Użytkownik korzystając z Serwisu nie może w szczególności:
a) zachęcać innych Użytkowników do stosowania substancji, przedmiotów lub praktyk szkodliwych dla zdrowia lub będących niezgodnymi z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej,
b) zamieszczać w Serwisie informacji handlowej, a w szczególności ofert sprzedaży, bądź wskazywania lokalizacji umożliwiającej nabycie środków lub przedmiotów, których handel lub posiadanie jest zakazane na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,
c) zamieszczać w Serwisie adresów stron internetowych i adresów e-mail oraz informacji niezwiązanych z tematyką poszczególnych działów Serwisu,
d) zamieszczać w Serwisie reklam w jakiejkolwiek bezpośredniej lub pośredniej postaci, w tym tzw. „reklamy ślepej”,
e) świadomie rozpowszechniać w Serwisie informacji nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd,
f) świadomie wywoływać obraźliwych dyskusji dotyczących bezpośrednio lub pośrednio jakiejkolwiek osoby publicznej lub prywatnej, jednostki organizacyjnej, stowarzyszenia, zrzeszenia lub innej organizacji,
g) naruszać w jakikolwiek sposób bezpośrednio lub pośrednio uczuć religijnych bądź etycznych Użytkowników Serwisu,
h) stosować wobec Użytkowników Serwisu, jak i jakichkolwiek innych osób lub jednostek organizacyjnych, gróźb, szantażu lub pomówień o postępowanie lub właściwości mogących poniżyć je w opinii publicznej czy też narazić je na utratę zaufania,
i) zamieszczać treści chronionych przepisami prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity ustawy – Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) oraz przepisami regulującymi inne prawa własności intelektualnej,
4. Zakazane jest przesyłanie przez Użytkowników za pomocą Serwisu niezamówionej informacji handlowej skierowanej do innych Użytkowników lub osób trzecich.
5. Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu przez Użytkownika stanowi podstawę do zablokowania przez Administratora dostępu do Serwisu.
§ 6. [Wyłączenie odpowiedzialności Administratora Serwisu]
1. Wszystkie usługi oferowane przez Administratora powinny być wykorzystywane do celów zgodnych z prawem. Za treści przekazywane przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik Serwisu. W tym zakresie Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w Serwisie.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika oraz osób trzecich za szkody powstałe u Użytkownika lub osób trzecich, a powstałe w wyniku świadczenia przez niego usługi w ramach Serwisu w przypadku, gdy szkoda ta wynikła z nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemu.
4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za nazwy, pseudonimy lub znaki graficzne jakimi posługuje się w Serwisie.
§ 7. [Inne zasady korzystania z Serwisu]
1. Przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, który jest umieszczony na stronach Serwisu.
2. Użytkownik dokonuje rejestracji konta w Serwisie w oparciu o umieszczony na stronach Serwisu formularz lub za pomocą usługi Facebook Connect, określając dostęp do tego konta za pomocą loginu (imię i nazwisko) oraz hasła, składając jednocześnie oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu, jego akceptacji w całości i zobowiązując się przy tym do jego przestrzegania w trakcie korzystania z Serwisu.
3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z hasła dostępu do konta Serwisu w sposób ograniczający dostęp osób nieuprawnionych do tego hasła. Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać tego hasła osobom trzecim. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie na skutek wykorzystania w sposób nieuprawniony hasła do konta w Serwisie należącego do Użytkownika.
4. Administrator informuje, że w Serwisie używa plików tzw. „cookies”, które są zapisywane i przechowywanie na nośnikach informacji w urządzeniach końcowych Użytkownika. Korzystanie z Serwisu uzależnione jest zatem od wyrażenia przez Użytkownika zgody na używanie plików „cookies”, zgodnie z aktualnymi ustawienia przeglądarki. Dane zbierane są w celach statystycznych.
5. Zawarcie umowy o świadczenie usługi pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem dochodzi w momencie zarejestrowania konta w Serwisie lub zalogowania się w nim za pomocą usługi Facebook Connect i złożeniu oświadczeń, o których mowa w niniejszym Regulaminie, oraz każdorazowo po zalogowaniu się Użytkownika w Serwisie, natomiast rozwiązanie takiej umowy następuje w chwili wyrejestrowania przez Użytkownika konta w Serwisie lub też z chwilą wylogowania się Użytkownika z Serwisu.
6. Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć swoje konto w Serwisie, jednakże informacje umieszczone przez niego w Serwisie w trakcie korzystania z tego Serwisu, są dostępne dla pozostałych Użytkowników, chyba że ich pozostawanie w Serwisie narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub gdy Użytkownik zwróci się na piśmie do Administratora o ich usunięcie i uzasadni potrzebę usunięcia tych treści.
7. Jeśli wypowiedzi użytkowników łamią prawo, dobry obyczaj lub regulamin forum, prosimy o zgłaszanie tego faktu np. poprzez przycisk "zgłoś do moderacji”. Moderacja zajmuje się takimi incydentami tylko po uprzednim zgłoszeniu.
§ 8. [Postępowanie reklamacyjne]
1. Reklamacja Użytkownika w sprawach dotyczących usługi świadczonej w ramach Serwisu powinna zostać przesłana w formie pisemnej na adres: TREC NUTRITION Sp. z o.o., ul. Inżyniera Jana Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia.
2. Reklamacja powinna zawierać:
a. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jego jako Użytkownika Serwisu wg loginu,
b. rodzaj usługi Serwisu, której dotyczy reklamacja,
c. okoliczności uzasadniające reklamację,
d. ewentualny żądany sposób usunięcia problemu.
3. Administrator zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza rozwiązać problem lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych ze świadczonymi usługami, Administrator przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.
§ 9. [Nagrody za aktywność Użytkowników w Serwisie]
1. Dla Użytkowników najaktywniejszych w Serwisie przewidziane są nagrody w postaci suplementów diety marki Trec Nutrition.
2. Otrzymywanie nagród w Serwisie jest dobrowolne i nieodpłatne.
3. Nagrody mogą otrzymywać jedynie osoby dorosłe oraz dzieci za zgodą rodziców, spełniające warunki określone w niniejszym Regulaminie.
4. Z uczestnictwa w systemie nagród za aktywność w Serwisie wyłączeni są pracownicy Administratora lub osoby współpracujące z Administratorem na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
5. Występują następujące nagrody za aktywność w Serwisie:
a. Nagroda miesiąca (złoto, srebro, brąz)
b. Nagroda roczna (złoto, srebro, brąz)
6. Aktywność jest łączną suma liczby zadanych pytań, liczby odpowiedzi oraz liczby komentarzy w stosunku (3:2:1)
7. Rodzaje nagród:
a. Nagroda miesiąca:
i. Złoto – odzywki o wartości do 200 zł,
ii. Srebro – odżywki o wartości do 150 zł,
iii. Brąz - odżywki o wartości do 100 zł.
b. Nagroda roczna:
i. Złoto – odzywki o wartości do 300 zł,
ii. Srebro – odżywki o wartości do 200 zł,
iii. Brąz - odżywki o wartości do 150 zł.
8. Po zakończeniu bieżącego miesiąca, najaktywniejsi w Serwisie Użytkownicy podlegają weryfikacji.
9. Okres weryfikacji trwa 2 dni robocze.
10. Laureaci zostaną powiadomieni mailowo o uzyskanej nagrodzie.
11. Nagrody będą dostarczane Użytkownikom przesyłką pocztową lub pocztą kurierską w terminie 14 dni od dnia weryfikacji na wskazany przez Użytkownika adres.
12. Użytkownik uprawniony do otrzymania nagrody nie ma prawa żądania wypłaty równowartości ceny detalicznej przyznanych suplementów diety w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
13. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany z tytułu nagrody podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości nagrody, chyba że ze względu na wartość rynkową nagrody jest ona zwolniona z podatku. Płatnikiem podatku jest Administrator.


§ 10. [Polityka prywatności]

Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies” w Serwisie internetowym 
www.zapytajtrenera.pl


Informacje ogólne
Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym www.zapytajternera.pl (dalej jako "Serwis Internetowy"). Administratorem Serwisu internetowego jest TREC NUTRITION sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000315748, NIP: 9581602454, REGON: 220696468, kapitał zakładowy: 50 500,00 złotych.
Dane osobowe zbierane przez Administratora Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.
Administrator Serwisu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
Adresatem możliwości korzystania z usług dostępnych na stronie internetowej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.

Dane osobowe
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
TREC NUTRITION sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000315748, NIP: 9581602454, REGON: 220696468, kapitał zakładowy: 50 500,00 złotych. 
W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:
• poczty elektronicznej: kontakt@trec.pl,
• poczty tradycyjnej: ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia, 
• formularza kontaktowego, który możesz znaleźć pod adresem: http://www.zapytajtrenera.pl/help,
• telefonu: +48 588 811 500.Inspektor ochrony danych (IOD)

Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym możesz się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych za pomocą:
• poczty elektronicznej: kontakt@trec.pl,
• poczty tradycyjnej: ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia, 
• formularza kontaktowego, który możesz znaleźć pod adresem: http://www.zapytajtrenera.pl/help,
• telefonu: +48 588 811 500.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:
• podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (np. założenie Konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Serwisie internetowym, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło, płeć; jeżeli rejestracja Konta następuje za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Google+, Facebook) zbieramy Twoje imię i nazwisko; w celu świadczenia usług wymagających założenia Konta, przetwarzamy Twoje dane podane w Koncie, w tym dane o zrealizowanych usługach oraz usługach płatnych;
• w celu świadczenia usług niewymagających założenia Konta, tj. przeglądanie stron www Serwisu internetowego, wyszukiwarka treści czy usług, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie treści czy usług, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;
• wykonania Umowy świadczenia usług i korzystania z funkcjonalności zarówno wymagających jak i niewymagających założenia Konta, dokonanie Zamówienia , dodania wypowiedzi (pytania), negocjacji czy innych ustaleń, informowania o statusie Zamówienia lub usługi, historii Konta, przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie oraz w ramach formularzy Zamówienia lub wypowiedzi (pytania) oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, tzn. dane dotyczące oglądanych przez Ciebie usług, produktów lub treści, jak również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID. Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności Konta (dane obligatoryjne). Nasz system automatycznie oznacza dane obligatoryjne. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności Konta. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne;
• w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Serwisie internetowym, ułatwienia korzystania z Serwisu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Serwisie internetowym, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;
• w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w Serwisie (założeniu Konta), zamówieniu usług oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;
• w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Użytkowników, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie, jak również dane dotyczące świadczonych przez nas usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;
• w celu marketingu naszych usług oraz usług naszych partnerów, w tym remarketingu, w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie internetowym w tym aktywności, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia aktywności, zamówionych usług, historia wyszukiwania, kliknięcia w Serwisie internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Serwisem internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Serwisu internetowego. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących Plików cookies;
• w celu organizacji konkursów i programów lojalnościowych tj. powiadomień o zgromadzonych punktach, powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty, wykorzystujemy Twoje dane osobowe podane w Koncie oraz przy rejestracji w konkursie lub programie lojalnościowym. Szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu lub programu lojalnościowego;
• w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów, tj. informacje o usługach, Twoje dane podane w Koncie lub podczas korzystania z usług, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzasz swoje dane.

Kategorie odnośnych danych osobowych
Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:
• dane kontaktowe;
• dane dotyczące aktywności w Serwisie internetowym;
• dane dotyczące zamówień produktów lub usług w Serwisie internetowym;
• dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;
• dane dotyczące usług marketingowych.

Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Serwisu internetowego.
Czas przetwarzania danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Użytkownika. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach: 
• kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
• kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
• po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.
Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Serwis internetowy - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.
Dane dotyczące zamówień usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia zamówienia.
Dane dotyczące Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika przez Użytkownika.
Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Serwisie internetowego.
Odbiorcy danych osobowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
• organom państwowym, np. prokuratura, Policja, UODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,
• dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu internetowego np. w celu realizacji zamówienia. 

Prawa osoby, której dane dotyczą
Na podstawie RODO masz prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych;
• żądania sprostowania swoich danych osobowych;
• żądania usunięcia swoich danych osobowych;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
• żądania przenoszenia danych osobowych.

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)
Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.
Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:
• dostępu do danych osobowych;
• uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
• uzyskania kopii swoich danych osobowych.

• Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@trec.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego pod adresem: http://www.zapytajtrenera.pl/help.
Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)
Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.
Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.
Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@trec.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego pod adresem: http://www.zapytajtrenera.pl/help.
Jeżeli dokonałeś rejestracji w Serwisie Internetowym swoje dane osobowe możesz sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Serwisie Internetowym.

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)
Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:
• Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
• wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
• Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
• wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
• wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.
Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@trec.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego pod adresem: http://www.zapytajtrenera.pl/help.

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
• kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
• gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
• Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
• gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@trec.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego pod adresem: http://www.zapytajtrenera.pl/help.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:
• przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
• przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@trec.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego pod adresem: http://www.zapytajtrenera.pl/help.

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.
Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).
Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@trec.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego pod adresem: http://www.zapytajtrenera.pl/help.

Prawo do cofnięcia zgody
Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.
Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@trec.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego pod adresem: http://www.zapytajtrenera.pl/help lub skorzystać z odpowiednich funkcjonalności w Koncie.
Skarga do organu nadzorczego
Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).


Pliki „cookies”
Informacje ogólne
Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu internetowego są używane pliki „cookies", zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku korzystaniem ze Serwisu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Serwisu Internetowego.
Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Serwis internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.
Pliki "cookies" zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
Bezpieczeństwo
Stosowane przez nas pliki "cookies" są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki „cookies” wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
Rodzaje plików „cookies”
Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:
• Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
• Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cele
Wykorzystujemy także pliki "cookies" podmiotów zewnętrznych w następujących celach:
• tworzenia statystyk – pomagających zrozumieć sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics – przez Google Inc. z siedzibą w USA,
• określania profilu Użytkowników – a następnie wyświetlania dopasowanych pod jego kątem materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google Adwords – przez Google Inc. z siedzibą w USA,
• popularyzacji Serwisu internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com – przez Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii,
• popularyzacji Serwisu internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com przez Instagram LLC. z siedzibą w USA,
• popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego LinkedIn.com,którego administratorem jest LinkedIn Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, 
• popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisów społecznościowych używając w tym celu narzędzia addthis.com, którego administratorem jest AddThis Inc. z siedzibą w USA, Skype.com,
• popularyzacji Serwisu internetowego za pomocą serwisu YouTube LLC z siedzibą w USA, 
• popularyzacji Serwisu internetowego za pomocą serwisu społecznościowego twitter.com – przez Twitter Inc. z siedzibą w USA,
• tworzenia statystyk i wydajności treści oraz, za pośrednictwem narzędzi Hotjar, którego administratorem jest Hotjar Ltd,. z siedzibą na Malcie.

Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się politykami prywatności wyżej wskazanych firm.
Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej.
Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/.
Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§ 11. [Postanowienia końcowe]
1. Do niniejszego Regulaminu oraz umowy o świadczenie usługi zawartej pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
2. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie www.ZapytajTrenera.pl. Ponadto każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez Administratora drogą elektroniczną o zaistniałych zmianach. W sytuacji, gdy Użytkownik nie zgadza się z treścią zmienionego Regulaminu, może on w dowolnej chwili usunąć swoje konto w Serwisie i zaprzestać korzystania z usług Serwisu.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 24 września 2013 roku.

Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Zamknij

Formularz kontaktowy

catpcha odśwież obrazek

Komunikat

Zaloguj się

lub

Zarejestruj się w serwisie

Załóż konto

Zasubskrybuj newsletter

odśwież obrazek

Odzyskaj hasło

Zarejestruj się w serwisie

lub

Zarejestruj się przez Facebooka

Rekomendujemy rejestrację w serwisie Zapytaj Trenera za pomocą usługi Facebook Connect zamiast tworzenia nowego konta. Jest to przede wszystkim szybsze rozwiązanie, ale pozwala również na korzystanie z wielu funkcji i udogodnień, które oferuje Facebook.

kliknij mnie